សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

  • 5811

សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងរួមមាន។

1, សេវាកម្ម OEM និង ODM ។

2, ការរចនាផ្សិតឯករាជ្យមានក្រុមផ្សិតពិសេសដើម្បីបម្រើអ្នក។

3, ការបញ្ជាទិញផ្តាច់មុខតាមដានបុគ្គលិកលក់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាមួយអ្នកដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការបញ្ជាទិញ។

4, ប្ដូរប្រអប់វេចខ្ចប់តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

5, បញ្ជាទិញការត្រួតពិនិត្យការដឹកជញ្ជូន។

6, ជាតម្រូវការចំណាយរបស់អ្នក យើងអាចជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។